Algemene verkoopsvoorwaarden

Ondernemingsgegevens


Persinvest bv

Handelsnaam: “Moneytron” (hierna: de verkoper)

Pastorijstraat 71, 2460 Kasterlee, België

info@moneytron.be

0498/478399

Ondernemingsnr: 0838.945.179

RPR Turnhout

BTW nr: BE 0838.945.179


Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van [MONEYTRON], een [bvba] met maatschappelijke zetel te Pastorijstraat 2460 Kasterlee, België], BTW BE 0838.945.179, RPR, (hierna '[Moneytron]') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van de verkoper moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door de verkoper aanvaard zijn.

 

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de verkoper niet. De verkoper is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis.  De verkoper is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de verkoper. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. De verkoper heeft steeds het recht om de aankoop te annuleren zonder kosten voor de koper of verkoper.


Artikel 4: Online aankopen

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: Betaling per bankkaart of overschrijving op rekening nr. BE61 3630 9050 8417  En dit indien de verzending plaatsvind naar een ander land dan mogelijk via het keuzemenu.  
De verkoper is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg. Verzending naar andere landen kan ook, maar dan gebeurd de bestelling via mail en niet via het online bestelformulier.

De levering gebeurt door BPost. De  verzendingskosten worden weergegeven in het bestelformulier.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 3 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan de verkoper.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de de verkoper was geboden.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van de verkoper.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij de verkoper.

Indien het herroepingsrecht van toepassing is:

 1. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De verkoper mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen
 1. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 1. De klant is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan de verkoper heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan de verkoper (Moneytron, Pastorijstraat 71, 2460 Kasterlee, België) De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt de verkoper zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

In geval van een overeenkomst voor de verrichting van diensten, voeg de volgende tekst in : "Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst."

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Persinvest bvba (Moneytron) alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Persinvest bvba (Moneytron) de gekochte goederen terug heeft ontvangn. Bij verkoopovereenkomsten kan Persinvest bvba (Moneytron) wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

De verkoper betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Indien het herroepingsrecht niet van toepassing is, vermelden waarom op basis van de volgende categorieën:

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
 • de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;
 • de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;

 

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.


Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst van de verkoper en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan de verkoper.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant de vekoper zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 weken na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

Artikel 9: Moneytron Events – Verplichtingen van de klant
9.1 De klant die zich inschrijft wordt beschouwd als opdrachtgever en zorgt voor betaling van het inschrijvingsgeld na bevestiging van deelname, ook als er een contract moet worden opgesteld en doorgestuurd naar een derde.

9.2. Men moet ouder dan 18 jaar en handelingsbekwaam zijn om zich in te schrijven.

9.3. De klant garandeert dat de persoonlijke gegevens die tijdens de inschrijving op de website in het identificatieformulier worden verstrekt, juist en volledig zijn. Indien fraude wordt vermoed of indien er andere bezwaren zijn in verband met de ontvankelijkheid, behoudt MONETYRON zich het recht voor de bestelling/inschrijving te weigeren of te annuleren.

 

9.4. U bent volledig aansprakelijk voor eventuele fouten tijdens het afrekenproces, waaronder het opgeven van een onjuist e-mailadres, het opgeven van een verkeerd aantal artikelen of het inschatten van de kenmerken van de aangeboden diensten. Bovendien bent u verantwoordelijk voor de functionaliteit en veiligheid van de e-mailapplicatie die u gebruikt. Wanneer de e-mail wordt afgeleverd bij uw provider, neemt u, de klant, het risico van verlies van een elektronische bevestiging.

 

Artikel 10: Moneytron Events - Ticketverkoop

 

10.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de website, zijn alle kosten verbonden aan de aankoop, de levering en het gebruik van de diensten inbegrepen in de vermelde prijzen.

 

10.2 Na ontvangst van het inschrijvingsformulier en de betaling zijn de tickets gereserveerd. MONEYTRON behoudt ten alle tijden het recht om een inschrijving te weigeren, indien de klant niet voldoet aan de voorop gestelde eisen, zoals vermeld op de website en inschrijvingsformulier.

Er zijn geen alternatieve verzendmogelijkheden; tickets worden alleen als pdf-bestand geleverd op het op het reserveringsformulier vermelde e-mailadres.
Indien de tickets niet betaald zijn binnen 10 werkdagen ingeval van rechtstreekse overschrijving, annuleert MONEYTRON uw reservatie.

In geen enkel geval, zelfs niet in geval van verlies of diefstal, teruggave of omruiling, worden de tickets terugbetaald. U gaat ermee akkoord dat er kosten worden gemaakt overeenkomstig het annuleringsbeleid als uw annulering toch door DRS EVENTS wordt geaccepteerd. Deze website biedt niet de mogelijkheid om vooraf tickets te kopen en deze op de dag van het evenement af te halen.

 

10.3 U dient MONEYTRON op de hoogte te stellen via info@moneytron.be indien u de tickets niet heeft ontvangen op de uiterste datum van vijf werkdagen voor het evenement of, indien u ze ontvangt binnen vijf werkdagen voor het evenement, één werkdag voor aanvang van het evenement waarvoor u de tickets heeft gekocht. Daarna worden de originele tickets ongeldig en zijn ze niet meer geldig voor toegang tot het evenement. Schadevergoeding, restitutie of rente kunnen niet worden toegekend in geval van vertraging in de verwerking van een bestelling.

 

10.4 Misbruik, vervalsing of pogingen tot fraude kunnen leiden tot juridische stappen.

Zolang de tickets gekocht werden op de website www.moneytron.be, garandeert MONEYTRON de geldigheid van de bevestigingsmail en de tickets. Aanbiedingen van derden of via andere websites kunnen niet worden aanvaard.

 

10.5 Het herroepingsrecht is niet van toepassing op bestellingen van tickets van MONEYTRON. Het ticket kan niet worden gewijzigd of geretourneerd

 

 Artikel 11 Moneytron Evens - Aansprakelijkheid van MONEYTRON

De rechten op de op de website vermelde prestaties worden gegarandeerd door MONEYTRON. Er is geen garantie dat optredens van eerdere iteraties van het evenement op deze website te zien zullen blijven. In geval van een inschrijving die wordt geweigerd door MONEYTRON dient dit binnen 3 werkdagen per mail gecommuniceerd te worden.

 

In geval van onvoorziene omstandigheden, zoals weersomstandigheden, kan het nodig zijn een optreden anders te interpreteren dan oorspronkelijk voorzien. In die omstandigheid streeft MONEYTRON naar een vervanging van het grootste kaliber. In dergelijke omstandigheden heeft de klant echter geen recht op enige schadevergoeding. Klanten hebben de keuze om ofwel hun tickets te behouden, die recht geven op het bijwonen van het uitgestelde evenement, ofwel een gratis terugbetaling te krijgen als het evenement moet worden geannuleerd of uitgesteld wegens onvoorziene omstandigheden. Dan moet u binnen twee weken voor de oorspronkelijk geplande datum van het evenement waarvoor u een ticket hebt gekocht, de eis tot terugbetaling overmaken aan MONEYTRON. Alle communicatie over een mogelijke programmawijziging zal via deze pagina verlopen. MONEYTRON is niet verplicht dit te melden via andere communicatiekanalen. In elk scenario is de verplichting van MONEYTRON beperkt tot de kosten van de aangekochte goederen. Andere schade valt nooit onder de verantwoordelijkheid van MONEYTRON (nutteloze verplaatsingen, reserveringen, ...).

 

Artikel 12 MONEYTRON Events - Annuleringsbeleid
Indien u besluit uw deelname te annuleren, brengen wij annuleringskosten in rekening. Deze kosten worden aangerekend volgens het volgende principe:

 • Tot 3 maanden voor aanvang van het event: 30% van het totaalbedrag voor de deelname,
 • Tot 2 maanden voor aanvang: 60% van het totaalbedrag voor de deelname,
 • Tot 1 maand voor aanvang: 75% van het totaalbedrag voor de deelname,
 • Minder dan 1 maand voor aanvang: 100% van het totaalbedrag voor de deelname.

Artikel 13: Klantendienst

De klantendienst van de verkoper is bereikbaar op het telefoonnummer +32 498/47.83.99, via e-mail op [info@moneytron.be] of per post op het volgende adres [Pastorijstraat 71, 2460 Kasterlee, België]. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 14: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover de verkoper beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt de verkoper zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 15: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, de verkoper respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: Uitvoeren van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, verzenden van informatie over toekomstige events en nieuwe merchandise.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan [Persinvest bvba, Pastorijstraat 71, 2460 Kasterlee, België) gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot [Persinvest bvba (Moneytron), Pastorijstraat 71, 2460 Kasterlee, België.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De verkoper houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op [+32 498/47.83.99 of info@moneytron.be].

 

Artikel 16: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door de verkoper om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 17: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van de verkoper. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 18: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 19: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.